August 13, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын Шинжлэх Ухааны Газар

Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт зориулав.

СӨБ-ын-Теле-хичээлийн-зөвлөмж