Хөтөлбөрт суурилсан үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга зүй

2017 оны 11 сарын 8-10 ны өдрүүдэд Боловсролын Үнэлгээний Төвтэй хамтран “Хөтөлбөрт суурилсан  үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга зүй” сургалтыг  ЕБ-ын ахлах ангийн сургалтын менежер, математикийн багш, байгалийн ухааны багш бүгд 110 ,   “СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, үнэлгээ “ сэдэвт сургалтыг СӨБ-ын багш, арга зүйч, эрхлэгч бүгд 85 , нийт 195 хүнийг  оролцуулан зохион байгууллаа.