January 20, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын газар

ЕБС -ийн сурагчдын хичээл, суралгын хоцрогдолыг нөхөх, арилгах цогц төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарсан баримт бичгүүд