October 16, 2021

БШУЯ-аас сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ тухай хуулийн хэрэгжүүлэх тухай онлайн хурал зохион байгуулав.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ тухай хуулийн хэрэгжүүлэх, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмжийн хангалт, хүний нөөцийн бэлтгэх чиглэлээр тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд орон нутгийн оролцоо, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар онлайн хурал зохион байгуулав.