January 20, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын газар

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

2021 онд Боловсролын газар нь удирдах 1, гүйцэтгэх 14, үйлчлэх 7, нийт  22 орон тоотой ажиллаж байна.