ЕБС-ын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, зөвлөн туслах үйл ажиллагааны хөтөлбөр сургалт Сэлэнгэ аймагт 2019/12/10-11 хооронд зохион байгуулагдаж байна.


Сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, тэдгээрийг шийдвэрлэж буй гарцыг илрүүлэх, өөрийн үнэлгээнд үндэслэн сургуулийн үйл ажиллагаа, багшийн арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх.

Оролцогчид 21 аймаг, УБ хотын 9 дүүргийн Төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежер, мэргэжлийн багш нар энэхүү сургалтанд хамрагдана.

Зохион байгуулагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл, Боловсролын хүрээлэн, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын үнэлгээний төв, Аймаг нийслэлийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *