Бэлчир бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соёл, урлагийн байгууллагуудад зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллах ажил 2019 оны 11 дүгээр сарын 25 өдөр эхэллээ.

Бэлчир бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соёл, урлагийн байгууллагуудад зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллах ажил 2019 оны 11 дүгээр сарын 25 өдөр Спортын бүрэн дунд сургууль мөн сувилалын цэцэрлэг дээрээс эхлэж байна.
Зорилго:
Бэлчир бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соёл, урлагийн байгууллагуудад зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллаж, багш, ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх
Зорилт:
• Сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх
• Багш, ажилтнуудад мэргэжлийн онол, арга зүй зөвлөгөө өгөх
• Хамтран ажиллах, харилцан суралцах боломжийг бүрдүүлэх

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *