“Үнэлгээний шинжээч багш” бэлтгэх сургалт 2019 оны 10 сарын 14-16 -ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдав.

2019 оны 10 сарын 14-16 нд БҮТ өөс зохион байгуулсан “Үнэлгээний шинжээч багш” бэлтгэх сургалтын эхний үе шатны сургалтад БСУГ-ын мэргэжилтэн Д.Нарантуяа, СБ-1 сургуулийн бага ангийн сургалтын менежер Г.Баярмаа, СБ-4 сургуулийн дунд ангийн сургалтын менежер Д.Алтанцэцэг нар хамрагдан олон улсын үнэлгээний чиг хандлага, боловсролын үнэлгээ, түүний төрөл, хэлбэр, тестийн блюпринт боловсруулах арга зүйн талаар мэдээлэл цуглууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *