математик монгол хэл англи хэлний шалгалт

2017.11.11 БҮТ өөс ирсэн мэргэжилтнүүд төвийн сургуулиудын 12 р ангийн 300 гаруй сурагчдаас математик монгол хэл англи хэлний шалгалт авч газар дээр нь хариултын хуудсыг машинд уншуулж оноотой нь танилцууллаа. Мөн төгсөгчдөд ЕШ-ын талаарх мэдээлэл өгсөн.